Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací
Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ( dále jen Všeobecné podmínky) upravují způsob a rozsah poskytovaných služeb a také práva a povinnosti zúčastněných stran.

Poskytovatel umožní připojení uživatele k síti internet

Služba je k dispozici 24 hodin denně, přičemž poskytovatel zaručuje funkčnost služby v rozsahu 90% doby v měsíci.
Dostupnost služby dle specifických parametrů zaručuje poskytovatel na vstupním zařízení uživatele. Poskytovatel nenese zodpovědnost za funkčnost vnitřních rozvodů uživatele.

Povinnosti uživatele


Uživatel nesmí zasahovat do technického vybavení poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem.
Uživatel nesmí využívat připojení k přenosu informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
Ceny služeb


Platný ceník služeb pro jednotlivé tarify s popisem služby je k dispozici v prostorách poskytovatele a na webových stránkách poskytovatele.
O změnách v ceníku poskytovatel informuje uživatele pomocí e-mailu uvedeného při registraci služby.

Částky za poskytované služby jsou fakturovány měsíčně vždy na začátku aktuálního měsíce. Uživatel je povinen tuto částku v daném termínu uhradit, jinak je poskytovatel oprávněn omezit funkčnost poskytovaných služeb.